ទំព័រ_បដា

វីដេអូ

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន LDK

LDK ដុំសាច់សិប្បនិម្មិតសិប្បនិម្មិត

LDK- ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយវះកាត់ពេញលេញសម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត